Missie

  • Het Taalbrug College wil samen met haar leerlingen en hun ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectief waarmaken van 12-20 jarigen met complexe uitdagingen op het gebied van taal en communicatie.
  • We willen dat elke leerling zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de samenleving.
  • We handelen vanuit pedagogisch optimisme; gaan uit van de kracht die iedere leerling heeft om zich te ontwikkelen. Het aanspreken en uitdagen van deze kracht is de opgave van ons onderwijs en onze dienstverlening.
  • Met onze onderwijsarrangementen zijn we voor het regulier onderwijs een onmisbare partner in het realiseren van de doelen van Passend Onderwijs.
  • Ons onderwijs versterkt de leerlingen op de levensgebieden werken, wonen, financiën, relaties en vrije tijd.

Visie

  • Het Taalbrug College is ‘speciaal in taal’. Een taalschool waar een respectvolle communicatie de basis is voor leren en ontwikkeling bij leerlingen en personeelsleden.
  • Met de twee pijlers leren en werken, realiseert de sector een speciale vorm van onderwijs dat uitgaat van hoge verwachtingen en nauw aansluit bij de hulpvragen en onderwijsbehoeften van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.
  • De professionals handelen vanuit: professionaliteit en respect, voorspelbaarheid en structuur, doelgerichtheid en betekenisgeving.
  • De professionals zijn gericht op groei van leerlingen tot zelfredzame mensen die zich gewaardeerd en geaccepteerd weten als volwaardige burger, hier en daar, nu en straks.