Medezeggenschap

Taalbrug College valt onder het bevoegd gezag van de stichting Vitus Zuid. In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en medewerkers van alle scholen van Vitus Zuid vertegenwoordigd. De MR denkt mee en beslist mee over het instellingsbeleid. Elke  onderwijseenheid heeft een eigen deelraad. De deelraad denkt mee en beslist mee over het beleid binnen de eigen onderwijseenheid. Twee leden van iedere deelraad hebben zitting in de MR van de Stichting Vitus Zuid.

Taken en bevoegdheden van de deelraden

De deelraad praat over zaken die te maken hebben met de onderwijseenheid. De directie legt belangrijke besluiten voor aan de deelraad. De deelraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie van de onderwijseenheid.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 4 jaar per jaar. De deelraden komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar.

Vergadering bijwonen?

Een vergadering bijwonen of de notulen opvragen? Neem daarvoor contact op met de deelraad Taalbrug College via deelraad@taalbrugcollege.nl. Voor algemene informatie over medezeggenschap, kunt u contact opnemen met mr@vituszuid.nl .