Ambulante begeleiding

Leerlingen die een ondersteuningsarrangement hebben, krijgen begeleiding van een ambulant dienstverlener in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO. Ambulant dienstverleners zijn leerkrachten of logopedisten met expertise op het gebied van communicatieve en/of auditieve beperkingen zoals TOS slechthorendheid en doofheid.

Wat doet een ambulant dienstverlener?

Onze ambulante dienst biedt begeleiding en ondersteuning op maat voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorendheid of doofheid. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling en de school. Het doel van de begeleiding is de school in staat te stellen zorgleerlingen en -studenten zo goed mogelijk te laten functioneren binnen het reguliere onderwijs. Indien nodig, werken we daarvoor samen met andere instanties.

Hoe werkt ambulante begeleiding?

Ambulante dienstverlening werkt vraaggestuurd. De onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvraag van de school vormen de basis van de begeleiding. Een ambulant dienstverlener maakt samen met de school een plan van aanpak. Daarin staat beschreven welke expertise er nodig is voor de hulpvraag van een leerling en de school. De inzet van de ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd.

Voorlichting en scholing

Naast het begeleiden van scholen en leerlingen, geeft de ambulante dienst voorlichting en scholing op het gebied van communicatieve en auditieve problematiek bij leerlingen. We nemen deel aan projecten die kennisdeling bevorderen en organiseren cursussen en workshops voor het regulier onderwijs. Meer informatie over workshops of scholing? Neem contact op via ambulantedienst@taalbrug.nl

Consultatie & advies

Bij vragen over de communicatieve ontwikkeling van een leerling kan er een ‘Consultatie & Advies’ aangevraagd worden via het Aanmeldformulier. Onze ambulante dienstverleners kijken graag met u mee en geven adviezen over de ontwikkeling, aanpak en hulpvraag.